< Tarım Kredi Kooperatifi Ziraat Mühendisi Alım İlanı 24 Ekim 2014 | ziraat fakültesi | Tarım haberleri Son dakika tarım haberleri

Tarım Kredi Kooperatifi Ziraat Mühendisi Alım İlanı 24 Ekim 2014
28 Ekim 2014 Salı Saat 19:51
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ZİRAAT MÜHENDİSİ ALIM İLANI Teşkilatımızda istihdam edilmek üzere Ziraat Mühendisi alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 22.12.2014 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (22.12.1984 ve daha sonra doğanlar başvuruda bulunabileceklerdir.)

4. Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,

7. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

8. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Adayların, Ziraat Fakültelerinin; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni, Tarım Makineleri (Tarımsal Mekanizasyon), Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümlerinin/alt programlarının birinden lisans düzeyinde Ziraat Mühendisi unvanı ile mezun olmaları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 06-07 Temmuz 2013 ve 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve KPSSP-1,2,3,4,5 puan türleri esas alınmak suretiyle, belirtilen puan türlerinin birisinden en az 55 puan almış olması gerekmektedir.

KPSS'de yüksek puan almak işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İlan ve ekinde yer alan iş talep formlarının açıklama bölümünde belirtilen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

ORTAK VE PERSONEL ÇOCUKLARINA İLİŞKİN KONTENJAN

Adaylarda aranan Genel ve Özel Şartları taşımaları kaydıyla,

Alınacak personel sayısının % 20'si oranında ortak ve personel (eski personel dahil) çocuklarına kontenjan tanınacaktır. Bu kontenjan kapsamındaki adaylar KPSS puan türüne göre yapılacak genel sıralamaya tabi olmaksızın, kendi aralarında ilgili KPSS puanı ile sıralamaya tabi tutulacaklardır.

Mülakata, işe alınacak personel sayısının 5 katı çağrılacaktır. Personel ve ortak çocukları için ayrılan kontenjana yeterli başvuru olmaz ise, açık kalan kontenjan, genel başvurular içinden karşılanır.

Personel ve Ortak Çocuklarının İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince; Personel ve Ortak çocuğu kontenjanından yararlanabilmesi için personelin Görevden Çıkarma cezası almamış olması, ortağın ise kooperatife en az altı aylık ortaklığının bulunması, kooperatifle olan ilişkilerinin faal olması (ortağın kooperatifle ilişkilerinin faal olup olmadığı ortak kartı incelenerek tespit edilir.) ve kooperatife olan borçlarından dolayı hakkında icra takibinin bulunmaması (erteleme veya yapılandırma gibi haller hariç) gerekir.

Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birlikleri ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin, eş ve ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımları ile ilgili olarak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 6215 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin eş ve hısımlarının bağdaşmayan görevleri" başlıklı 18.maddesi ile değişik EK MADDE 3 maddesine istinaden; Kurumumuzca yayınlanan 19.07.2011 tarih ve 1608 nolu Genelge ve ekinde bulunan "Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ" e göre işlem yapılacaktır.

Şöyle ki; Birim Kooperatifin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları aynı Kooperatifte işe başlatılamazlar.

Bölge Birliğinin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları aynı Bölge Birliğine bağlı Kooperatifler için,

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları, Türkiye genelindeki tüm Kooperatifler için,

Müracaatta bulunamazlar, müracaatta bulunsalar bile işe başlatılamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Başvurular, 24.10.2014 – 14.11.2014 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde olup, son başvuru 14.11.2014 Cuma günü saat 18.00'e kadardır.

İş Talep Formundaki açıklamalar başlığı dikkate alınarak "İş Talep Formu" nun her iki sayfası eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurup imzalanacaktır. İş Talep Formu ekinde istenilen belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar, müracaatlarını Genel Müdürlüğümüze veya aşağıda adresleri verilen 16 Bölge Birliğimizden birine yapabileceklerdir.

Posta yoluyla yapılan müracaatlar ve diğer sebeplerle son başvuru tarihi olan 14.11.2014 Cuma günü mesai saati bitiminden (saat 18:00) sonra müracaat edenler ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

İŞE ALINACAK ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV YERİ TERCİHİNDE BULUNABİLECEKLERİ BÖLGE BİRLİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Sınav başvurusu yapılacak yer ve adresleri için tıklayınız. .

İş Talep Formları:

Genel İş Talep Formu için tıklayınız. .

Personel Çocuklarına ait İş Talep Formu için tıklayınız. .

Ortak Çocuklarına ait İş Talep Formu için tıklayınız. .

Adaylar, "İş Talep Formu"nda görev yeri tercihinde bulunurken yalnızca bir görev yeri belirtecek olup, birden fazla tercih yapanların ve birden fazla İş Talep Formu dolduranların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

Ortak ve personel (eski personel dahil) çocuklarının % 20 lik kontenjana tabi olabilmeleri için iş başvurusu esnasında kendileri için düzenlenen Personel Çocukları iş talep formu, Ortak çocukları iş talep formlarını doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir. Personel Çocukları iş talep formu, Ortak çocukları iş talep formlarını doldurarak teslim etmeyenlerin müracaatları genel başvurular içinde değerlendirilecektir.

Adaylar başvuru formu ekine;

1. Nüfus Cüzdanının tasdikli suretini,

2. Yüksek Öğrenim Diplomasının veya Bitirme Belgesinin aslı veya tasdikli suretini,

3. Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet 4,5x6 ebadında fotoğrafını,

4. 2013 veya 2014 yıllarına ait KPSS Sonuç Belgesinin bilgisayar çıktısı,

5. Varsa Bitki Koruma Ürünleri Bayii veya Toptancı İzin Belgesini veya bu belgeyi almaya hak kazandığını gösterir belge,

Eklemeleri gerekmektedir.

Adaylar istenilen belgelerin asıllarını yanlarında getirmek kaydıyla, belgelerinin tasdikini Genel Müdürlüğümüzde veya Bölge Birliği Müdürlüklerimizde yaptırabileceklerdir.

Bitki Koruma Ürünleri Bayii veya Toptancı İzin Belgesi olanlar veya bu belgeyi almaya hak kazananlar bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mülakat safhasındaki değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Kurumumuza bugüne kadar bu kadrolar için yapılmış olan iş talepleri dikkate alınmayacak olup, yeni başvuru yapılması gerekmektedir.

Müracaat süresi sona erdikten sonra görev yeri değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

MÜLAKATA ÇAĞRI VE DEĞERLENDİRME

Adayların Bilgi ve Başvuru formuna beyan ettikleri (Adaylar, 2013-KPSS ve 2014-KPSS 1,2,3,4,5 Puan türünden en yüksek olanı tercih etmelerine dikkat etmelidirler.) yukarıda belirlenen KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanacak olup, her görev yeri için tespit edilen ihtiyacın beş katı aday mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adayların olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.

Mülakata çağrılacak adayların listesi, mülakat tarihi, mülakat yapılacak yer/yerler ve istenecek belgeler ile diğer hususlar www.tarimkredi.org.tr adresinden yayınlanarak ilan edilecektir. İlan, tebliğ niteliğinde olup, Mülakata katılmaya hak kazanan adayların adreslerine ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

Mülakat sonucunda başarılı olanlar, www.tarimkredi.org.tr adresinden ilan edilecek, İş talep formunda belirtilen yazışma adreslerine yazılı bildirimde bulunulacak, işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan 30.-TL sınav ücreti alınacaktır. Sınav ücretinin yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası daha sonra bildirilecektir.

İşe başlatılacaklardan, 3 (üç) yıl süre ile çalışacaklarına ve bu süreden önce haklı bir sebep olmaksızın ayrılmaları halinde en son brüt ücretinin 5 (beş) katı tutarında tazminatı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.

SINAV BAŞVURUSU YAPILABİLECEK MERKEZLER

MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yukarı Bahçelievler Mah. Wilhelm Thomsen Cad No:7 Çankaya/ANKARA

TEKİRDAĞ BÖLGE BİRLİĞİ

Ertuğrul Mah. İskele Cad. No: 8 59100 TEKİRDAĞ

BALIKESİR BÖLGE BİRLİĞİ Kasaplar Mah. Soma Cad. No: 9/1 10100 BALIKESİR

SAKARYA BÖLGE BİRLİĞİ Yahyalar Mah. Ankara Cad.1473.Sok. No: 1 SAKARYA

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ Gazi Bulvarı No: 67 35230 Çankaya/İZMİR

KÜTAHYA BÖLGE BİRLİĞİ 100.Yıl Mah. Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu 7.Km. No:14 KÜTAHYA

ANTALYA BÖLGE BİRLİĞİ Yeşilova Mah. Aspendos Bulvarı No: 194 Muratpaşa/ANTALYA

KONYA BÖLGE BİRLİĞİ Aydınlıkevler Mah.Gazidere Sok. No: 6 42100 Selçuklu/KONYA

ANKARA BÖLGE BİRLİĞİ Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 58 06570 Maltepe/ANKARA

KAYSERİ BÖLGE BİRLİĞİ Örnekevler Mah.Kocasinan Bulvarı No: 96 38010 Kocasinan/KAYSERİ

SİVAS BÖLGE BİRLİĞİ Selçuklu Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No: 45 58010 SİVAS

SAMSUN BÖLGE BİRLİĞİ Kale Mah.Cumhuriyet Cad. No: 20 55030 İlkadım/SAMSUN

TRABZON BÖLGE BİRLİĞİ Sahil Cad. No: 363/A Uzunkum 61040 TRABZON

ERZURUM BÖLGE BİRLİĞİ Yunus Emre Mah. Yenişehir Kavşağı No: 1 25070 Palandöken/ERZURUM

MALATYA BÖLGE BİRLİĞİ İnönü Mah. Çevreyolu Üzeri İstasyon Virajı Mevkii 44080 MALATYA

GAZİANTEP BÖLGE BİRLİĞİ Fatih Mah. M.Fevzi Çakmak Bul.32.Sok. No: 1 Şehit Kamil/GAZİANTEP

MERSİN BÖLGE BİRLİĞİ İhsaniye Mah. GMK Bulvarı No: 171 33070 MERSİN

Bu yazı toplamda 7307 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.